MAC-4all, een strategisch consultancy-, marktonderzoeks- en reclamebureau.
Bel 0575 - 769 225 of stuur een e-mail naar info@mac-4all.nl.
 

Privacyverklaring

Mei 2018

Privacy bij MAC-4all
MAC-4all is een strategisch consultancy-, marktonderzoeks- en reclamebureau. Om onze website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, maken wij gebruik van analytische en functionele cookies. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens we van jou bewaren en wat we hiermee doen. Bovenal doen we er natuurlijk alles aan om jouw persoonsgegevens privé te houden. De door ons verkregen en/of verzamelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse term 'General Data Protection Regulation' (GDPR). Onze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze website en onze diensten.

Welke gegevens bewaren wij?
Wat willen we weten? Wij houden van een persoonlijke benadering en vragen je daarom om jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam (indien van toepassing), telefoonnummer en e-mailadres achter te laten. Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer dat bij activiteiten, zoals het opstellen van een overeenkomst, nodig is. Wij verzamelen ook gegevens van bezoekers van onze website (https://mac-4all.nl), enkel via analytische en functionele cookies.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens onder meer:
~ voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst;
~ het voeren van de administratie en het declareren van de verleende werkzaamheden;
~ ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening;
~ ter voorkoming van fraude (vaststellen identiteit);
~ ter uitvoering van een wettelijke plicht;
~ voor marketingactiviteiten/nieuwsbrief;
~ voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Betrokkenen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens en het delen van dergelijke gegevens
Bij de uitvoering van de werkzaamheden hebben de medewerkers van MAC-4all toegang tot jouw persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk indien dat voor de medewerker noodzakelijk is ter uitvoering van zijn of haar werkzaamheden.
MAC-4all maakt, ter ondersteuning van zijn bedrijfsorganisatie, regelmatig gebruik van derden waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Bij het inschakelen van derden sluit MAC-4all een overeenkomst waarin onder meer wordt afgesproken dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.
Tenzij er sprake is van direct marketing waarbij MAC-4all een gerechtvaardigd belang heeft, zal MAC-4all voor het overige jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve met jouw uitdrukkelijke toestemming. In dat geval heb je het recht* jouw toestemming in te trekken.
* Lees verder hierover onder het kopje Recht van bezwaar (punt G).
In bepaalde gevallen kan MAC-4all (wettelijk) verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van jouw persoonsgegevens buiten de EER.

Beveiligingsmaatregelen en meldplicht datalekken
MAC-4all heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken).
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. Daarnaast heeft MAC-4all onder meer gezorgd voor encryptie van data en versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens MAC-4all toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn, zoals hierboven aangegeven, gehouden tot geheimhouding en MAC-4all verlangt dezelfde organisatorische en technische maatregelen van deze derden en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten voor derden.
Eventuele datalekken zullen in de gevallen waar dat volgens de AVG en/of andere wetgeving nodig is, worden gedocumenteerd en (tijdig) worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en waar nodig aan jou persoonlijk.

Bewaren van persoonsgegevens
MAC-4all bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij bewaring van deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke plicht van MAC-4all.

Jouw rechten
Op grond van de AVG heb jij als betrokkene de volgende rechten:
~ het recht om informatie op te vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens;
~ het recht om jouw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);
~ het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen;
~ het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken;
~ het recht om jouw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer jij jouw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heb je niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn;
~ het recht op beperking van de verwerking;
~ het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
~ het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat MAC-4all handelt in strijd met de geldende privacyregels.

MAC-4all hecht er belang aan jou erop te wijzen dat de hierboven omschreven rechten geen absolute rechten zijn en onder bepaalde omstandigheden MAC-4all aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Elk verzoek zal MAC-4all afzonderlijk beoordelen aan de hand van de concrete omstandigheden. Mocht MAC-4all aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven, dan zal hij dit gemotiveerd aan jou kenbaar maken. Indien je het niet eens bent met de beslissing van MAC-4all, kan er een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens of kun je dit voorleggen aan de rechter.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (directe) marketing doeleinden is overigens wel absoluut en een verzoek tot het niet meer ontvangen van reclame-uitingen van MAC-4all zullen wij accepteren.
Eventuele (privacy) verzoeken kun je richten aan MAC-4all:
Per e-mail: info@mac-4all.nl of
Per post: MAC-4all, Akkergeelster 71, 6971 MG Brummen.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen met als doel het gebruiksgemak van de website te verbeteren en te analyseren hoe we onze webdiensten kunnen verbeteren.

MAC-4all maakt gebruik van de volgende cookies:
Analytische cookies
Google Analytics (GA):
Wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer je de site bezoekt. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken.
MAC-4all heeft, op grond van de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, Google Analytics zo ingesteld dat deze privacyvriendelijk is. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd waardoor de privacy blijft gewaarborgd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Voor gedetailleerde uitleg over de manier waarop Google gegevens gebruikt bekijk de volgende link https://privacy.google.com/.
Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld waardoor je dus tijd bespaart en onze website prettiger kunt gebruiken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.
Voor de sessie cookies hebben wij geen toestemming nodig omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor jouw privacy. Je kunt de cookies wel weigeren via de instellingen van jouw browser.

Als je wilt vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kun je dat instellen via de internet opties van jouw browser. Bij de tab ‘privacy’ kunt je specificeren welke cookies je al dan niet wenst te ontvangen. Cookies verwijderen kan ook via de internet opties van jouw browser, via ‘browser geschiedenis verwijderen’.

Hyperlinks
Voor zover wij op onze website links plaatsen naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van deze websites van derden de privacyverklaring van de betreffende website van toepassing is en niet die van MAC-4all. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Aanpassing privacyverklaring MAC-4all
MAC-4all behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Wij adviseren je dan ook om onze website hier regelmatig op te controleren.

KvK-nummer 54969808 | Btw-nummer NL165338994B01

Bekijk ook eens:
Onze algemene voorwaarden
Onze disclaimer

Samen brainstormen?

Valentine denkt graag met je mee!

06 - 3400 8542
of stuur een e-mail

Valentine Versteegen

TOP